međusveučilišni studij   mediteranska poljoprivreda

Sveučilište u Splitu    -    Livanjska 5    -    tel: 021/43.44.90      fax: 021/43.44.91      e-mail: office@medp.unist.hr 


Naslovna stranica

O studiju

Program studija

Izvedbeni planovi nastave

Raspored predavanja
i ispita


Stručna praksa

Završni radovi

Obavijesti studentske službe

Obavijesti po modulima

Pristup Internetu

Mediteranska udruga studenata agronomije
 

Izvedbeni planovi

Modul: Fiziologija bilja

Koordinator modula: Prof. dr. sc. Milan Poljak

Suradnici na modulu: Dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Mr.sc. Gabriela Vuletin Selak

Turnus

Naziv programskog dijela modula

Vrsta*
nastave

Sati
ukupno

zvanje

inicijal imena i prezime

Opis planiranih nastavnih jedinica

1

Opis modula i uvod u fiziologiju bilja

P

1

 

M. Poljak

Definicija fiziologije bilja; odnos sa drugim disciplinama; kratka povijest; ciljevi i zadaci; pregled strukture i funkcije stanice; određivanje seminara

Odnos biljka – voda

Lab. 1: odnos stanica otopina tkivo -voda

P

PK

3

2

 

M. Poljak

G. Vuletin Selak

Važnost i uloga vode u biljci; Fizikalna svojstva vode, difuzija, osmoza; primanje vode i korjenov tlak; kretanje vode kroz biljku; transpiracija i kontrola transpiracije; vodni potencijal; gutacija

Mineralna ishrana

Lab 2.:Transpiracija i intenzitet transpiracije

P

PK

1

2

 

M. Poljak

G. Vuletin Selak

Esencijalni elementi-makroelementi i mikroelementi; primanje i transport mineralnih elementa u biljci, apoplast, simplast,membranski transport iona; transport iona na velike udaljenosti.

Mineralna ishrana i transport tvari

Lab 3.: Mineralna ishrana

P

PK

1

2

 

M.Poljak

G. Vuletin Selak

Fiziološke karakteristike koje utječu na primanje vode i hranjiva; fiziološka funkcija hranjivih elementa u biljci; faktori tla koji utječu na pristupačnost hranjiva; važni odnosi između korijena i tla, znaci fizioloških poremećaja esencijalnih elementa i načini eliminiranja.

Test znanja I

S

1

 

M. Poljak

 

2

Fotosinteza i svjetlosne reakcije

Lab. 4: Pigmenti

P

PK

3(2+1)

2

 

M. Poljak + S.Goreta Ban

G. Vuletin Selak

Bioenergetika fotosinteze, absorpcija svjetla pomoću biljnih pigmenata; reakcije na svjetlu ciklička i neciklička fotofosforilacija, Hillova reakcija

Fotosintetski metabolizam ugljika.

Lab. 5: Fotosinteza lista - biljke

P

PK

3

3

 

M. Poljak

G. Vuletin Selak

Metabolizam CO2 i reakcije u tami, fiziološki aspekti metabolizma CO2, tipovi fotosinteze C3, C4, CAM i C1.

Fotoasimilati korištenje, transport i razmještanje u biljci, uvod u respiraciju glikoliza

Lab. 6.: Transport floemom

P

PK

2

1

 

M.Poljak

G. Vuletin Selak

Funkcija floema struktura i građa; izvor-izljev teorija transporta na velike udaljenost; punjenje i pražnjenje floema

Respiracija – (TCA ciklus i sinteza ATP)

Lab. 6 Pokus sa disanjem sjemenke

P

PK

2

2

 

M. Poljak

G. Vuletin Selak

Oksidativni pentoza fosfatni put, metabolizam N, Krebsov ciklus, oksidativna fosforilacija. Čimbenici koji utječu na respiraciju (vlaga, temperatura, svjetlo). Definicija rasat i razvoja. Ontogeneza juvenilne i generativne faze. Klijanje sjemena i vegetativni rast. Regulacija rasta i diferencijacija. Čimbenici koji utječu na rast biljaka.

Test znanja II

S

1

 

M. Poljak

 

3

Fiziologija bilja i okoliš, Uvod u rast i razvoj biljaka.

Lab. 7: Apikalna dominacija

P

PK

2(1+1)

2

 

M. Poljak + S. Goreta Ban

G. Vuletin Selak

Egzogeni i endogeni faktori rasta i razvoja. Rast, razvoj i diferencijacija tkiva, organa i biljke. Intercelularna regulacija rasta –geni i zone rasta. Embrionalni i postembrionalni rast. Apikalna dominacija. Alelopatija. Morfoze. Interakcija između biljaka i drugih organizama.

Biljni hormoni i regulatori rasta

Lab. 8: Senescencija lista

P

PK

3

2

 

S. Goreta Ban

G. Vuletin Selak

Sinteza i način regulacije koncentracije, mjesto djelovanja i fiziološka uloga u koordinaciji rasta i razvoja. Auksini, Giberelini, Citokinini, Abscizinska kiselina i Etilen.

Dinamika rasta i razvoja biljaka

Lab. 9 Abscisija lista

P

PK

3(2+1)

2

 

M. Poljak + S. Goreta Ban

G. Vuletin Selak

Dinamika rasta i razvoja. Fotomorfogeneza. Fotoperiodizam. Korelacije u rastu biljaka. Regeneracija, polarnost i transplatacija. Utjecaj temperature i svjetla na regulaciju rasta. Senescencija i abscisija.

Gibanja biljaka

Lab. 10: Pokusi 

P

PK

2

2

 

M. Poljak

G. Vuletin Selak

Fizikalna ili mehanička gibanja. Tropizmi (fototropizam, geotropizam, tigmotropizam, kemotropizam). Nastije (termonastije, fotonastije, seizmonastije, tigmonastije, niktinastije). Autonomna gibanja. Nutacije. Povijuše. Slobodna, lokomotorna gibanja (lokomocije).

Fiziologija biljnog stresa, biotehnologija bilja

Lab. 11: Vegetativna propagacija

P

PK

4(2+2)

2

 

M. Poljak, S. Goreta Ban

G. Vuletin Selak

Stres i stresni faktori. Reakcija biljaka na djelovanje stresora. Stresovi izazvani visokim i niskim temperaturama. Otpornost biljaka prema suši i prilagodba. Stresovi nastali nedostatkom vode u biljci. Otpornost poljprivrednih kultura prema solima i specifičnost djelovanja pojedinih soli. Stresovi nastali uslijed zagađenosti zraka

Test III

Test IV - vježbe

S

S

1

1

 

M.Poljak, G. Vuletin Selak

 

*P-predavanja; PK-vježbe u praktikumu; S-seminari; T-terenska nastava

Načini provjere znanja: Provjera znanja obavlja se tijekom nastave, a sastoji se od tri testa znanja iz predavanja (svaki test sadrži gradivo jednog turnusa) i jednog testa znanja iz vježbi. Da bi studenti mogli pristupiti testu znanja moraju redovito pohađati predavanja i vježbe.

Način ocjenjivanja i udio pojedine ocjene u konačnoj ocjeni u %: Svaki Test znanja ima 30 pitanja = 30 bodova, a za pozitivnu ocjenu potrebno je ostvariti 18 bodova. Vježbe je potrebno uredno pohađati i položiti test IV. Test I = 25%; Test II = 25%; Test III = 25%; Test IV = 25%.