Obrana završnog rada

Student Ivan Bratinčević28. veljače 2024. godine (srijeda) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 08:15 sati branit će Završni rad naslova:

DESKRIPTIVNA SENZORNA ANALIZA VINA „POŠIP“

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
–  naslovni doc. dr. sc. Ana Mucalo – predsjednik
–  doc. dr. sc. Leo Gracin – mentor, član
–  prof. dr. sc. Igor Jelaska – član