Obrana završnog rada

Studentica Anđela Rebić18. rujna 2023. godine (ponedjeljak) na Sveučilištu u Splitu u maloj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 11:00 sati branit će Završni rad naslova: 

OSNOVNA ANALIZA VINA ZA VLASTITU UPOTREBU 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
  – izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubenkov – predsjednik
  – doc. dr. sc. Leo Gracin – mentor, član
  – naslovni doc. dr. sc. Irena Budić-Leto – član